top of page

HLR CENTER hållbarhetspolicy

 

Kvalitets och miljöansvar

Alla inom HLR CENTER skall sträva efter att utföra ett kvalitativt och felfritt arbete i alla led med minsta möjliga miljöpåverkan och enligt gällande lagstiftning. Vår utmaning är att ständigt förbättra oss och vår verksamhet med målet att minska den miljöpåverkan vi ger upphov till utan att försämra våra produkters kvalitet och vår service.

Produktkvalitet, leveranskvalitet, tillgänglighet, reseoptimering och produktkunskap är våra fokusområden kring vilka vi aktivt arbetar för att åstadkomma förbättringar.

 

Socialt ansvar

I allt vi gör, strävar HLR CENTER efter att vara en god samhällsmedborgare som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande för våra medarbetare, kunder, leverantörer eller andra som berörs av vår verksamhet. Våra verksamhet ska bidra till att göra samhället bättre och säkrare för såväl medborgare som organisationer och företag.

 

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

HLR CENTER ska vara en arbetsplats där trivsel och säkerhet för medarbetarna och konsulter är högt prioriterat och där målet med arbetsmiljöarbetet är att ingen skall utsättas för ohälsa eller olycksfall i samband med sitt arbete. Genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete och genom utbildning, information och uppmuntran av våra instruktörer till engagemang, delaktighet och ansvar bidrar vi alla till vårt hållbarhetsarbete.

 

HLR CENTER verkar för att vara en jämställd arbetsplats där alla människors lika värde gäller och våra instruktörer och medarbetare ska enbart värderas utifrån från kompetens och prestation oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Inga trakasserier eller mobbing av något slag accepteras på företaget. Ett aktivt jämställdhetsarbete är en naturlig del av vår verksamhet och syftar till att skapa lika villkor och förutsättningar för allas utveckling i företaget.

 

Ekonomiskt och etiskt ansvar

Våra finansiella resurser sköts så att vi skapar förutsättningar för verksamhetens utveckling och stabilitet genom krav på avkastning och ansvar inför våra ägare. Våra affärer och vår verksamhet ska präglas av hög etik och moral i alla led och vi tar avstånd från alla former av mutor eller annan korruption.

 

Leverantörs- och inköpsansvar

HLR CENTER arbetar aktivt med att informera våra leverantörer och partners om vår hållbarhetspolicy. I alla våra affärer fattar vi beslut som baseras på ekonomisk, social och miljömässig hänsyn och utnyttjar den konkurrens som finns på marknaden. Vi väljer varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet, hög säkerhet, god miljöprestanda samt god totalekonomi.

 

Uppdaterad 2022

bottom of page